2009-01-27 11.31.48

Leverings Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGS VOORWAARDEN

 

GREENLINE TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM GREENLINESHOP.NET

 

3828 WD  HOOGLAND

Nederland

 

Artikel 1 Algemeen.

1. 1.Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Greenline te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.

1. 2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Greenline verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.

1. 3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2. 1.Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.

2 2.De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.

  

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

3. 1.De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt.De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. accoord-ondertekening

van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.

3 2.Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.

3. 3.Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v.

de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van

artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier

aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht accoord te zijn

met deze afwijkingen van de offerte.

 

Artikel 4 Levering.

4. 1.Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend.De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke order-bevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. 2.De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren.Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.

4. 3.De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd,

danwel aan hem ter beschikking worden gesteld.Indien de te

leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4  4.De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet

de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorvaarden genoemde termijn.

4. 5.Voorzover op grond van (E.U.) overheids-voorschriften of op grond van fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever,

aanvullende kwaliteits-voorzieningen vereist zijn, worden deze

door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.

4. 6.Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaam-heden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

 

Artikel 5 Prijs.

5. 1.De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af Hoogland inclusief verlading in Hoogland. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting,verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5. 2.Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden.Na afloop van die termijn is de

Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig

te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van

de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

 

Artikel 6 Levertijd.

6. 1.De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering

6.2.De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:

   *  op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst;

   *  of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;

   *  of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit) betaling

van hetgeen voor het leveren  van produkten dient te worden voldaan,heeft ontvangen.

6.3.De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk) omstandigheden, danwel doordat

voor de uit-voering van het werk tijdig bestelde materialen niet

tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of door-dat de Opdrachtgever niet tijdig proef-materialen ter hand stelt, danwel

de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zonodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.4.Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft

een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het

recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.5.De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding

van de levertijd verbonden boete-clausule.

 

Artikel 7 Betaling.

7.0 De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

 

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.

8.1.De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden.Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is behoudens grove schuld van

de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2.De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Op-drachtgever aan de leverancier uit hoofde

van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip

van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, danwel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;

8.3.Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier

bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier

door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

8.4.Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerech-telijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.

8.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden ( tot zekerheid) over te dragen,

danwel te doen overdragen; evenmin is het toegestaan doorverkoop

te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 

Artikel 9 Garantie.

9.1. De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.

9.2. Voorzover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet- waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes

maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van

een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie, samenstelling, danwel tengevolge van gebrekkige afwerking

of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen.

De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.

9.3. Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:

a.de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;

b.er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

c.product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;

d.de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt

van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.

e.de Opdrachtgever zelf wijziging in de samen-stelling van het geleverde goed uitvoert;

f.de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl.

het zgn ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

9.4. De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op

te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.

 

Artikel 10 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.

10.1.De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met

de periode, gedurende welke de Leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.2.Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake,

indien de Leverancier na het sluiten van de overeenkomst

verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst

of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,molest, brand, waterschade, overstroming,werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-

en uitvoer-belemmeringen,overheidsmaatregelen, defecten aan machinerien, storingen in de levering van energie, alles zowel in

het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk

moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan

niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten

de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan.

10.3.Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht

de resterende levering onredelijk lang vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de

goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uit-gevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting

hetgeen hem reeds geleverd was naar de Leverancier terug te

zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien

de Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde

gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden

gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

10.4.Ingeval van tijdelijke overmacht zal de Opdrachtgever zich verstaan met de Leverancier over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmachtsituatie, nagekomen

zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm.

10.5.Indien partij die dit betrof, tengevolge van de tijdelijke overmachtsituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering

tot schadevergoeding uitgesloten.

10.6.Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn.In deze situatie zullen partijen zich

met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief

een eventuele aanspraak op schadevergoeding.

10.7.De Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen,dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product)aansprakelijkheid.

10.8.De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld

voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van de Leverancier,

haar werknemers of de door haar ingeschakelde derden.

10.9.De Opdrachtgever is gehouden de Leverancier te allen tijde

te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, ter zake van alle

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de

aansprakelijkheid van de Leverancier in de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

Artikel 11 Geschillen.

11.1.Alle geschillen die naar aanleiding van een door Greenline

te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. Greenline is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-rechte te betrekken.

11.2.0p alle door Greenline te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

11.3.Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Leverings-en Betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

11.4.De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Greenline

Hoogland, Januari 2000 

 

 

*  Exemplaren van deze voorwaarden kunt u dagelijks verkrijgen ten kantore van Greenline.

 

U kunt schriftelijk ook om toezending van deze voorwaarden vragen.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN:

ALLE PRODUCTEN WORDEN ONDER GARANTIE OP CARRY IN BASIS GELEVERD, DIT HOUDT IN DAT DEFECTE GOEDEREN NA OVERLEG AAN ONS FRANCO RETOUR GEZONDEN MOETEN WORDEN, VERDER (VERZENDKOSTEN VOOR UW REKENING)